ارتباط عزت‌نفس و مناعت طبع
شهریور 7, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

عزت‌نفس و مناعت طبع

اهمیت مناعت طبع و عزت‌نفس در وجود هر شخص به هر نحوی که خودش فکر و تصور می‌کند در کارها و وظایف روزانه، در عشق، در امور جنسی، در نقش یک پدر ومادر به طور قطع و یقین جلوه‌گر خواهد شد. پاسخ به حوادثی که بر ایمان رخ می‌دهد نشانگر آن است که به چه نحو درباره خویشتن فکر و قضاوت می‌کنیم. واکنش در برابر حوادث زندگانی دیدگاه ما را در برابر آنها نشان می‌دهد لذا می‌بینیم که داشتن عزت‌نفس و مناعت‌طبع نه تنها کلید موفقیت و فقدان آن سبب شکست است بلکه موجب می‌شود تا خود و دیگران را بهتر بشناسیم (مترجم: کیوانی، اسماعیل، 1374).

اضطراب، افسردگی، وحشت از انس و عطوفت، وحشت از عدم موفقیت در کارها، اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، مردود شدن در امتحانات، شکست در ازدواج یا آزار و ایزاء فرزندان، انحرافات جنسی یا احساس ناشی از عدم رشد و بلوغ، خودکشی و بزهکاری هیچکدام اینها مربوط به فقدان عزت‌نفس در شخص نبوده و قابل طرح و استناد نمی‌باشد (مترجم: کیوانی، اسماعیل، 1374).

عزت‌نفس مرکب از دو چیز، یکی احساس شایستگی و قابلیت و دیگری ارزشی شخصی می‌باشد. به عبارت دیگر مناعت طبع و عزت‌نفس همانا میزان اعتماد به نفس و بازگشت به خویشتن است. این صفات منعکس‌کننده استعداد نهانی در مورد قضاوت درباره نیروی فرد در برابر مبارزه با مشکلات زندگی و درک مسائل و تسلط به حل آنهاست. دیگر آن که انسان می‌بایستی همواره شادمان و بشاش بوده و از خواسته‌ها و نیازمندیهای خود حمایت کند و به آنها احترام بگذارد. داشتن مناعت‌طبع و بلندنظری همانا احساس اطمینان نسبت به زندگی است یعنی دارا بودن صلاحیت و شایستگی و ارزشهایی است که به آنها اشاره شد و برعکس اگر در عزت‌نفس و مناعت‌طبع نقصانی وجود داشته باشد انسان خود را به عنوان یک وصله ناجور و ناهماهنگ نسبت به زندگی احساس می‌کند و خویشتن را در مورد همه چیز مقصر و خطاکار می داند (مترجم: کیوانی، اسماعیل، 1374).

مطلب مشابه :  رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات

نیروی توسعه و بالا بردن اعتماد و عزت‌نفس در طبیعت و نهادها نهفته است و نظر به این که نیروی فکری هر شخص یک عامل اساسی اعتماد نسبت به خودش به شمار می‌رود لذا زندگی ما ایجاب می‌کند که برای خوشبختی و سعادت خودمان همواره در تلاش باشیم. غایت آرزوی هر فرد آن است که از عزت‌نفس و مناعت طبع خویش حداکثر لذت و استفاده را ببرد و هر دو آنها را یعنی اعتماد نسبت به خود و ادراک و هوش خدادادی خویش را که ضامن سعادت اوست مورد تجربه و آزمایش قرار بدهد اما متأسفانه عده زیادی از مردم این نکات را در نظر نگرفته و به کار نمی‌برند
(مترجم: کیوانی، اسماعیل، 1374).

کسب موفقیت بدون حصول عزت‌نفس مطلق محکوم به این است که شخص خود را چون یک فرد دورو و دغلباز احساس کند که مشتاقانه انتظار بکشد تا مورد توجه دیگران قرار بگیرد و چون تحسین و تمجید دیگران مناعت طبع ایجاد نمی‌کند لذا نه معلومات، نه مهارت، نه مال و مکنت، نه ازدواج و نه صاحب فرزند شدن و نه کارهای خیریه هیچکدام اینها او را به رفعت و سربلندی نمی‌رسانند (مترجم: کیوانی، اسماعیل، 1374).

پاره‌ای اوقات با این که این قبیل امتیازات می‌تواند به طور موقت خاطر ما را ارضا کند و احساس راحتی بیشتری بکنیم معهذا این آسایش و راحتی هرگز جای عزت‌نفس و مناعت‌طبع را نمی‌گیرد.

بدبختانه در همه جای دنیا عده زیادی از مردم در جستجوی به دست آوردن مناعت طبع و اعتماد به نفس هستند بدون اینکه آن را در خودشان جستجو بکنند و به همین سبب است که در این راه شکست خورده و موفق نمی‌شوند
(مترجم: کیوانی، اسماعیل، 1374).

مطلب مشابه :  بازاریابی رابطه مند و افزایش رضایت مشتری

مناعت طبع و اعتماد به نفس به عنوان کمال و فضیلت معنوی و یا به عبارت دیگر یک فتح و پیروزی در تحول و تکامل، آگاهی و هوشیاری انسان به شمار می‌رود. هنگامی که به این طریق عزت‌نفس را به عنوان یک آگاهی بشناسیم درک خواهیم کرد که می‌توانیم درباره دیگر مردم احساس داشته و در نتیجه متوجه شناخت خویش بشویم.

حرمت و کرامت نفس اصیل، فخرفروشی و بزرگ شمردن خود نیست و برای این که ما را بزرگ بشمارند نبایستی در جستجوی آن باشیم که خویشتن را از سایرین برتر دانسته و آنها را تحقیر کنیم (مترجم: کیوانی، اسماعیل، 1374).

نخوت و تکبر و خودستایی واین که بگوییم افزونتر از دیگران هستیم برخلاف تصور عده‌ای از عزت‌نفس ما می‌کاهد. یکی از خصوصیات عزت‌نفس صحیح همانا متانت و وقار انسانی است به این معنی که نه با خود و نه با مردم سرجنگ و منازعه نداشته باشیم عزت‌نفس سالم پایه و اساس استفاده از فرصتهای مناسب و به موقع زندگی است که موجب آرامش و صفای روح شده و شادمانیهای زندگی را برای ما فراهم می‌سازد (مترجم: کیوانی، اسماعیل، 1374).

فوکا | Postmag سبز فایل.