تعریف شورای کودکان استثنایی
مرداد 27, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

– تعریف قانون آموزش افراد با ناتوانی[1]

از نظر قانون آموزش افراد با ناتوانی­ها، مشکلات رفتاری­ـ­عاطفی وضعیتی است که یک یا چند مورد از خصوصیات زیر را برای مدتی طولانی و با شدت قابل توجه نشان می­دهد و عملکرد تحصیلی را به صورت نامطلوب تحت تاثیر قرار می­هد:

1.این اصطلاح به معنی وضعیتی است که یک یا بیش از یکی از خصوصیات زیر را برای مدتی طولانی و با شدت قابل توجه نشان می­دهد و عملکرد تحصیلی را به صورت نامطلوب تحت تاثیر قرار می دهد:

الف) نوعی ناتوانی در یادگیری که با عوامل هوشی، حسی یا سلامتی قابل توضیح نیست

ج) رفتارها و احساسات نامناسب در شرایط معمول

د) خلق و خوی فراگیر از عدم شادی یا افسردگی

ه) گرایش به نشان دادن نشانه­های جسمی یا ترس ها که با مشکلات شخصی و تحصیلی ارتباط دارند.

2) این اصطلاح، کودکان اسکیزوفرنیک[2] را در برمی­گیرد و کودکانی که از نظر اجتماعی ناسازگار هستند، مشمول آن نمی­شوند، مگر اینکه مشخص شود از نظر هیجانی متفاوت هستند (گارجییلو[3]، 2012).

 

2-1-1-4- تعریف شورای کودکان استثنایی

شورای کودکان استثنایی[4] (1991) در مورد اختلالهای رفتاری–عاطفی تعریف زیر را ارائه کرده است:

اختلال­های رفتاری به شرایطی گفته می­شود که در آن پاسخ­های رفتاری یا عاطفی فرد در مدرسه با هنجارهای پذیرفته شده و بر اساس سن، قومیت یا فرهنگ، تفاوت زیادی دارد، به گونه ای که بر عملکرد تحصیلی آنها در زمینه­های مراقبت از خود، روابط اجتماعی، سازگاری شخصی، پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی یا سازگاری شغلی اثر بگذارد. اختلال­های رفتاری و عاطفی فراتر از پاسخ­های موقتی به فشارزاهای[5]روانی موجود در محیط کودک یا نوجوان است که با وجود مداخله­های فردی همچون پسخوراند به فرد، مشاوره با والدین یا خانواده و یا اصلاح محیط آموزشی، همچنان پایدار می­ماند. اختلال­های رفتاری یا هیجانی باید حداقل در دو موقعیت متفاوت مشاهده شود که دست کم یکی از این دو موقعیت به مدرسه مربوط شود (شورای کودکان استثنایی، 1991؛  فورنس[6]، 1996؛  علیزاده و همکاران، 1388).

مطلب مشابه :  نقش ساختار سازمانی از دیدگاه علمی

 

[1] . Indivitual With Disability Education Act

[2] . Schizophrenic

[3]. Gargiulo

[4]. The Council for Exceptional Children

[5]. Stressor

[6]. Forness

فوکا | Postmag سبز فایل.