دانلود تحقیق با موضوع فیزیولوژی، سطح مهارت، بیومکانیک

دنبال یکدیگر برگزار می‌شوند. معمولاً هیچ تغییر معینی در سطح مهارت ورزشکار، از نظر ظرفیت فیزیولوژی، یا کارایی بیومکانیکی به وجود نماید. نوسان‌های احتمالی در عملکرد، عموماً ناشی از نوسان در کنترل روانی ورزشکارمی‌باشد. ورزشکار بنیه، مهارت، راهبرد یا آمادگی را در طول افت و خیزهای مسابقه به راحتی از دست نمی‌دهد یا به دست نمی‌آورد.

پاسخی بگذارید