دانلود تحقیق با موضوع کاهش اضطراب، ورزشکاران

فرایند رفتاری_شناختی است. هر دوی این‌ها دارای عملکرد ادراکی (مربوط به شناخت) و انگیزشی (مربوط به انگیزش) هستند. در احساس شناخت هیپنوتیزم برای طرز فکر ورزشکاران در مورد خودشان، طرز عملکردشان و یادگیری مهارت‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و در احساس انگیزش هیپنوتیزم برای کنترل هیجانات، کاهش اضطراب، افزایش کاهش انگیختگی، افزایش

پاسخی بگذارید