دانلود پایان نامه ارشد درمورد افکار خودکار، فیزیولوژی

باورهای بنیادین می شود واز باورهای بنیادین فرض های زیر بنایی تولید می شوند که ادراک را سازماندهی کرده و رفتار را هدایت می کنند.وقتی حادثه بحرانی رخ می دهد مفروضات منجر به افکار خودکار منفی می شوند که بر خلق، رفتار و فیزیولوژی ما اثر منفی جا می گذارد.
عوامل نگه دارنده

۲-۱۰- پیشینه پژوهشی
۲-۱۰-۱ پژوهش های

پاسخی بگذارید