دانلود پایان نامه ارشد درمورد باورهای فراشناختی، میزان افسردگی، میزان استفاده، فراشناختی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

زنان بیشترازمردان بوده،این تفاوت میزان افسردگی را میتوان ازطریق باورهای فراشناختی چنین تبیین کردکه زنان بیشترازمردان به فایده استفاده ازشیوه مقابله ای نشخوارفکری وهمچنین غیرقابل کنترل بودن آن اعتقاد دارندواین نکته به افزایش میزان استفاده ازاین شیوه مقابله ای ناکارآمددرنتیجه افسردگی وعود آن منجر می شود.
فاطمه بهرامی ۱۳۸۷ تحقیقی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع آسیب عضلانی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.