دانلود پایان نامه ارشد درمورد باورهای فراشناختی، میزان افسردگی، میزان استفاده، فراشناختی
آذر 14, 1397 Comments..0

زنان بیشترازمردان بوده،این تفاوت میزان افسردگی را میتوان ازطریق باورهای فراشناختی چنین تبیین کردکه زنان بیشترازمردان به فایده استفاده ازشیوه مقابله ای نشخوارفکری وهمچنین غیرقابل کنترل بودن آن اعتقاد دارندواین نکته به افزایش میزان استفاده ازاین شیوه مقابله ای ناکارآمددرنتیجه افسردگی وعود آن منجر می شود.
فاطمه بهرامی ۱۳۸۷ تحقیقی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.