دانلود پایان نامه ارشد درمورد باورهای فراشناختی، فراشناختی، باورهای فراشناختی منفی، میزان افسردگی
آذر 14, 1397 Comments..0

در زمینه مطالعه مقدماتی رابطه نشانگان پیش قاعدگی و افسردگی با باورهای فراشناختی درزنان دانشجو انجام دادنتایج این پژوهش نشان دادکه خرده مقیاس باورهای فراشناختی منفی،درموردغیرقابل کنترل وخطرناک بودن نگرانی،رابطه معنی داری بانشانگان پیش قاعدگی داشته است همچنینبین تمام باورهای فراشناختی ناکارآمدومیزان افسردگی دوران ماهیانه زنان رابطه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکستنشن، پشتش، برساند،، یافتهها

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.