دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، افسردگی اساسی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

داخل کشور
در پژوهشی(ستوده و همکاران،۱۳۹۰) که تحت عنوان “بررسی اثرات سه روش درمان شناختی-رفتاری ،دارو درمانی و ترکیبی از دو روش فوق در درمان افسردگی اساسی ” انجام شد نتایج زیر به دست آمد:بین اختلاف میانگین نمره افسردگی گروه دریافت کننده درمان ترکیبی(استفاده توأم از دارو درمانی و درمان شناختی-رفتاری)با میانگین نمره افسردگی سایر

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد PPy، آب+اتیل، هایش]۲۵[، ۱-۵:

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.