دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، افسردگی اساسی

داخل کشور
در پژوهشی(ستوده و همکاران،۱۳۹۰) که تحت عنوان “بررسی اثرات سه روش درمان شناختی-رفتاری ،دارو درمانی و ترکیبی از دو روش فوق در درمان افسردگی اساسی ” انجام شد نتایج زیر به دست آمد:بین اختلاف میانگین نمره افسردگی گروه دریافت کننده درمان ترکیبی(استفاده توأم از دارو درمانی و درمان شناختی-رفتاری)با میانگین نمره افسردگی سایر

پاسخی بگذارید