دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، میزان افسردگی، شناخت درمانی

صورت موثری معنادار بوده است.
-در گروه دوم که تحت اقدامات دارو درمانی قرار گرفتند، مشخص شد که این روش نیز بر روی کاهش نمرات تاثیر معناداری داشته است.
-در گروه سوم تحت اقدامات دارو درمانی توأم با شناخت درمانی قرار گرفتند،پس از اجرای آزمون آماری مشخص شد که این روش نیز مانند روشهای درمانی قبلی بر روی کاهش میزان افسردگی اثر

پاسخی بگذارید