دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، شناخت درمانی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

دارو درمانی توأم با شناخت درمانی در درمان افسردگی مؤثرتراز روش شناخت درمانی به تنهایی است.همچنین در مقایسه بین دو روش دارو درمانی و دارو درمانی توأم با شناخت درمانی تنها، اختلاف معنی دار وجود داشت،به طوری که روش دارو درمانی توأم با شناخت درمانی در درمان افسردگی مؤثرتراز روش دارو درمانی به تنهایی بود.در نهایت نتایج آزمونهای

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.