دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان بیماران، بیماران مبتلا، افسردگی اساسی، درمان دارویی

داری وجود ندارد. نتایج برخی پژوهش های دیگر نیز در راستای نتایج مطالعه حاضر ،بیانگر عدم اختلاف معنی دار بین این دو روش درمانی بر درمان افسردگی می باشد. نتایج پژوهش دیگر نیز نشان داد که هر دو روش درمان شناختی-رفتاری و دارو درمانی به یک اندازه باعث درمان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی می گردند،اگر چه سرعت درمان دارویی در درمان

پاسخی بگذارید