دانلود پایان نامه ارشد درمورد شناخت درمانی، دارو درمانی، اختلال افسردگی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

معناداری داشته است.
یافته های حاصل در خصوص مقایسه اثرات سه دارو درمانی ،شناخت درمانی ودارو درمانی توأم با شناخت درمانی در مبتلایان به اختلال افسردگی نشان داد که بین روش دارو درمانی و شناخت درمانی اختلاف معنی دار وجود ندارد اما بین روش های شناخت درمانی ودارو درمانی توأم با شناخت درمانی اختلاف معنی دار وجود دارد.بدین صورت که روش

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درموردرسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.