دانلود پایان نامه ارشد درمورد طرح پژوهش، روش پژوهش

شناختی -رفتاری بطور گروهی در جلوگیری از نشانه های اولیه افسردگی موثرند.
رادری گیوز۱۸ و همکارانش(۲۰۰۱)در بررسی تاثیر پاروکسیتین بر درمان افسردگی نوجوان دریافتند که نتایج،حاکی از بهبود ۷۶درصد از بیماران افسرده با نشانه های باقی مانده است.

فصل سوم
روش پژوهش

۳-۱- طرح پژوهش
پژوهش

پاسخی بگذارید