دانلود پایان نامه ارشد درمورد فراشناختی، افسردگی اساسی، باورهای فراشناختی، بیماران مبتلا

از پیش روانشناسان و روانپزشکان را در درمان افسردگی اساسی یا دآوری می نماید.
زهره هاشمی ۱۳۹۰در تحقیق با عنوان اثربخشی درمان فراشناختی درکاهش علایم افسردگی وباورهای فراشناختی بیماران مبتلابه افسردگی اساسی انجام داد و به این نتیجه رسید که درمان تغییرات قابل توجهی درعلایم افسردگی وباورهای فراشناختی بیماران افسرده ایجادکردوموجب

پاسخی بگذارید