دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی

نیست.و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگیشان استوار است.
تعاریف جدیدتر کیفیت زندگی را به صورت اختلاف بین سطح انتظارات انسانها و و سطح واقعیت ها عنوان می کند.که هرچه این اختلاف کمتر،کیفیت زندگی بالاتر.
۳-۲-۲کیفیت زندگی
ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و بیرونی، امری است ذهنی و درونیو در نتیجه به تصورات و

پاسخی بگذارید