دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سلامت جسمی

دارد.(کیبرت،۱۹۹۷).
ضمنأ کیفیت زندگی یک وضعیت رفاهی است که مشتمل بر دو بخش است:
۱- توانایی اجرای فعالیت های روزمره که همان سلامت جسمی،روانی و اجتماعی است.
۲- رضایت از سطوح عملکرد، کنترل و درمان بیماری می باشد.(گوتای و همکاران،۱۹۹۲).
فاستیو در خصوص بررسی کیفیت زندگی اظهار می دارد امروزه کیفیت زندگی یک شاخص اساسی محسوب می شود.و

پاسخی بگذارید