دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، فیزیولوژی
آذر 14, 1397 Comments..0

از آنجا که کیفیت زندگی ابعاد متعددی مانند فیزیولوژیک،عملکرد و وجود فرد را در بر می گیرد توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است. و برای ارزیابی صحیح کیفیت زندگی باید به ابعاد فوق توجه شود.
راستون(۱۹۹۵) کیفیت زندگی را دارای ۵ بخش می داند که شامل زندگی طبیعی، خوشحالی، موفقیت در دستیابی به اهداف شخصی، سودمند بودن برای جامعه و ظرفیت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ، CD3OD، H2-MeSaldienدر، شکل(۳-۳):

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.