دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، آینده نگری

به زندگی، درمان و آینده نگری تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی دارد.
بنابراین باید بدانیم کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی و شامل فاکتورهای ذهنی و عینی است و در سنجش آن باید مولفه های چندی را در نظر گرفت از جمله مولفه های متعددی که در نتیجه مطالعات مختلف در رابطه با مفهوم کیفیت زندگی به دست امده می تواغن به موارد زیر اشاره کرد:
موقعیت

پاسخی بگذارید