دانلود پایان نامه درباره نانولوله، Hg2+-CNT(6,0)، ۳-۴-HOMO، LUMO
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

دردو قسمت انتهایی نانولوله می‎باشد که نشان دهنده این است که در این ساختار انتقال بار روی نانولوله صورت گرفته است.

a)HOMO Hg2+-CNT(6,0)

b) LUMO Hg2+-CNT(6,0)

(۲)شکل ۳-۴-HOMO &LUMO و طیف DOS نانولوله
CNT(6-0)&Hg(II)
تجمع اوربیتال و انتقال بار در این ساختار

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهBNNT-Gaبیشترین، Hg(II)&، آنها،، Hg(II)&CNT(5,5),Pb(II)

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.