دانلود پایان نامه درباره نانولوله، HOMO، دهندگی، دردوبخش
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

باشد.

a)HOMO Al3+ &CNT(6,0)

b)LUMO Al3+&CNT(6,0)

(۴)شکل ۳-۶- اوربیتال های HOMO(a) و LUMO(b)وطیف DOS ساختار CNT(6-0) &Al+3
پراکندگی اوربیتال HOMO در ساختار نانولوله است که نقش الکترون دهندگی داردو در حالی که توزیع اوربیتال LUMO دردوبخش انتهایی نانولوله می

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهLUMO، HOMO، واکنشپذیری، مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.