دانلود پایان نامه درباره -۲.۵۲، -۳.۶۲، -۴.۸۶، Hg2+&CNT(5,5)

Hg2+&CNT(6,0)
۴.۳۳
-۲.۵۱
-۶.۸۴
Hg2+&BNNT-Ga
۱.۱
-۲.۵۲
-۳.۶۲
Al3+&BNNT-Ga
۱.۰۹
-۲.۵۳
-۳.۶۲
Pb2+&BNNT-Ga
۳.۵۱
-۳.۰۶
-۶.۵۷
Co2+&BNNT-Ga
۱.۱۸
-۲.۵۲
-۳.۷
Pb2+&CNT(5,5)
۱.۸۲
-۲.۸۵
-۴.۶۷
Co2+&CNT(5,5)
۲.۲۲
-۲.۶۴
-۴.۸۶
Hg2+&CNT(5,5)
۱.۰۸
-۲.۴۶
-۳.۵۴
Al3+&CNT(5,5)

شکاف انرژی HOMO&LUMO در یونها

پاسخی بگذارید