دانلود پایان نامه درباره and، (۶,۰)، HOMO، BNNT

and CNT (5,5), Co (II) and CNT (5,5)
Hg(II) and BNNT (6,0) , Pb (II) and BNNT (6,0)
در شکلهای (۳-۳) تا (۳-۲۲) تصاویر جابهجایی ابرالکترونی در اوربیتال HOMO و LUMO و همچنین طیفهای بدست آمده توسط نرمافزار گوسسام که شکاف HOMO – LUMO یونها و نانولولهها را قبل و بعد از برهمکنش آشکار میسازد، نشان داده شده است:

پاسخی بگذارید