دانلود پایان نامه درباره and، (۶,۰)، HOMO، BNNT
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

and CNT (5,5), Co (II) and CNT (5,5)
Hg(II) and BNNT (6,0) , Pb (II) and BNNT (6,0)
در شکلهای (۳-۳) تا (۳-۲۲) تصاویر جابهجایی ابرالکترونی در اوربیتال HOMO و LUMO و همچنین طیفهای بدست آمده توسط نرمافزار گوسسام که شکاف HOMO – LUMO یونها و نانولولهها را قبل و بعد از برهمکنش آشکار میسازد، نشان داده شده است:

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره est، Il، dans، rapprocher

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.