فهرست بستن

دانلود پایان نامه درباره BNNT-Gaبیشترین، Hg(II)&، آنها،، Hg(II)&CNT(5,5),Pb(II)

قبل از برهمکنش با نانولولهها زیاد و بعد از برهمکنش آن کاهش پیدا کرده است. که این کاهش نشاندهنده انتقال بار و افزایش رسانایی میباشد. در بین ساختارها بعد از قرار گرفتن یون در داخل آنها، ساختار Hg(II)& BNNT-Gaبیشترین شکاف و کمترین رسانایی را دارا هستند.
ساختارهای فوق دارای شکاف انرژی یکسانی را نشان میدهند.
Hg(II)&CNT(5,5),Pb(II)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *