دانلود پایان نامه درباره LUMO، HOMO، نانولوله، ازساختار

a)HOMO – Co2+ & CNT(6,0)

b)LUMO – Co2+&CNT(6,0)

(۱)شکل ۳-۳- ساختار اوربیتال های HOMO(a) و LUMO(b) و طیف DOS CNT(6-0)& Co(II)

از مشاهده توزیع اوربیتال HOMO و LUMO می توان نتیجه گرفت که پراکندگی اوربیتال HOMO در بخشی ازساختار نانولوله می باشد در حالی که توزیع اوربیتال LUMO

پاسخی بگذارید