دانلود پایان نامه درباره LUMO، HOMO، واکنشپذیری، مییابد.
آذر 14, 1397 Comments..0

های پذیرنده مناسب با اوربیتال مولکولی خالی و با انرژی کم را دارد. هرچه اختلاف سطوح انرژی HOMO & LUMO بیشتر باشد، پایداری گونه بیشتر و در نتیجه واکنشپذیری و رسانایی آن کمتر خواهد بود و هرچه این اختلاف کمتر باشد رسانایی و واکنشپذیری افزایش مییابد.

جدول ۳-۴- شکاف بین HOMO – LUMO بعد از قرار گرفتن یونها در داخل نانولولهها به روش

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد افکار خودکار، فیزیولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.