دانلود پایان نامه درباره Pb2+&CNT(6,0)، انولوله، نانولوله، LUMO

مشابه ساختار قبلی می باشد

a)HOMO Pb2+&CNT(6,0)

b)LUMO Pb2+&CNT(6,0)

(۳) شکل ۳-۵- اوربیتال های HOMO(a) و LUMO(b) وطیف DOS ساختار Pb+2 &CNT(6-0)

تراکم اوربیتال HOMO و LUMO در دو سمت انتهایی ن
انولوله می باشد که نشان دهنده این است که نانولوله هم دهنده و هم پذیرنده الکترون می

پاسخی بگذارید