عوامل موثربر شخصیت

 

عوامل متعددی بر شکل گیری شخصیت تأثیر گذارند که شرح آنها در ذیل آمده است.

 عوامل ژنتیکی

به نظر می رسد که عوامل ژنتیکی آینده فرد را رقم می زند. ژن هاکه انتقال دهنده صورت انسانی از یک نسل به نسل دیگر هستند بسیار با ثبات می باشد وعوامل محیطی صرفاً نقش تثبیت کننده یا تعدیل کننده ویژگی های ذاتی شخصیت را دارا هستند.از طرفی دستگاه عصبی وسیستم هورمونی تابع فرمول ژنتیکی است که می تواند بر روی رفتار و خصوصیت شخصیتی انسان تاثیر بگذارد که به اختصار به برخی از جنبه های آن اشاره می گردد(ویلامین،1989؛به نقل از چمنی،1378).

  • سیستم لیمبیک[1]: بخش بادامه مغز نقش عمده ای در انگیزش و هیجان ایفا می کند. این بخش در شرطی شدن ترس، یادگیری هیجان، بیزاری و تنفر وخاطرات ناهشیار نقش مهمی را بر عهده دارد.
  • برتری طرفی مغز: برتری نیمکره راست در قسمت پیشانی با فعال شدن هیجانات منفی و صفات شخصیتی مانند خجالتی بودن وگوشه گیری همراه است.برتری نیمکره چپ در قسمت پیشانی با فعال شدن هیجانات مثبت وصفات شخصیتی مانند جسارت،بی قیدی همراه است.
  • انتقال دهنده های عصبی: دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که با پاداش تقویت و شعف همراه بودو سطح بالای آن با هیجانات مثبت، انرژی بالا،بی قیدی، تکانشی بودن و پرخاشگری همراه است.میزان بالای آن باعث افسردگی و صفاتی چون خشونت زیاد و تکانشگری می شود.

4-هورمون ها:(تستوسترون) هورمونی است که باعث ویژگی های چون برتری جویی، رقابت جویی و پرخاشگری می شود.

5-کورتیزول: هورمونی است که با فشار های روانی از آدرنال ترشح می شود و واکنش به تهدید را تسهیل می کند(کریمی،1388).

عوامل محیطی

  • خانواده: یکی از عوامل موثر برشخصیت محسوب می گردد. الگوهای رفتاری والدین بر رشد شخصیت کودکان اثر می گذارد والدین با رفتارهای خود موقعیت هایی می آفرینند که رفتار خاصی را در فرزندانشان ایجاد می کند. به علاوه آن ها سر مشق هایی برای همانند سازی کودکان هستند از طرف دیگر آن ها به طور انتخابی برخی از رفتار ها را تقویت وبرخی را تضعیف می نمایند.
  • گروه همسالان: تجربیات کودکان و نوجوانان در گروه همسالان فرد را برای پذیرش فرامین و رفتار های جدید اجتماعی آماده می کند و این امر تجاربی را فراهم می نماید که تاثیر طولانی بر شخصیت فرد می گذارد.
  • فرهنگ و مذهب: هر فرهنگ و مذهب دارای باورها، شعائر و الگوهای متفاوت رفتاری است که نهادینه شده است و مورد تایید علوم قرار گرفته است.اکثر اعضای یک مذهب یا فرهنگ خوصیات مشتر کی را دارا می باشند که این امر به نحوه بیان نیاز ها واحساسات و هم چنین ارضاء آن ها و هم چنین نوع رابطه با دیگران و نیز برداشت، از مفاهیمی چون غم وشادی و مرگ و زندگی و سلامت و بیماری تاثیر می گذارد.

4- شغل و وظیفه اجتماعی: عضویت در یک شغل و در یک طبقه اجتماعی باعث ریشه بعضی الگوهای شخصیتی می شود عوامل تشکیل دهنده طبقه اجتماعی یا شغلی تشخیص در تعیین پایگاه اجتماعی فرد ونقشی که ایفا می کند و هم چنین وظایفی که برعهده دارد و نیز امتیازاتی که از آن بر خوردار است، تاثیر می گذارد(پروین،1989،چمنی،1378).

1-limbic