منابع و ماخذ پایان نامه آمپرومتری، پلیکریستالی، میباشند.، نافیون

عمدهای از حسگرهای آمپرومتری دانست. این الکترودهای آمپرومتری به عنوان حسگرهای شیمیایی برای تعیین گونههای مختلفی از جمله آلایندههای زیستمحیطی به کار گرفته شدهاند. اندازهگیری ترکیباتی از قبیل نیتریک اکسید بر پایه استفاده از الکترودهای پلیکریستالی پلاتین که توسط نافیون وسلولزاستات اصلاح شدهاند نیز از این قبیل میباشند. حسگرهای گازی

پاسخی بگذارید