منابع و ماخذ پایان نامه آمپرومتری، پلیکریستالی، میباشند.، نافیون
آذر 14, 1397 Comments..0

عمدهای از حسگرهای آمپرومتری دانست. این الکترودهای آمپرومتری به عنوان حسگرهای شیمیایی برای تعیین گونههای مختلفی از جمله آلایندههای زیستمحیطی به کار گرفته شدهاند. اندازهگیری ترکیباتی از قبیل نیتریک اکسید بر پایه استفاده از الکترودهای پلیکریستالی پلاتین که توسط نافیون وسلولزاستات اصلاح شدهاند نیز از این قبیل میباشند. حسگرهای گازی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع FC، EC، Full، فوقخاری

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.