منابع و ماخذ پایان نامه آنزیمی،، ایمنشیمیایی، (زیست، زیستلایهها
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

الکترود کار فقط حداقل گزینشپذیری را در این حسگرها تأمین میکند لذا در ساخت آنها باید از لایههای شیمیایی اضافه برای اصلاح و تکمیل استفاده شود. این لایههای شیمیایی را میتوان به دو دسته زیستلایهها مثل لایههای آنزیمی، لایههای ایمنشیمیایی (زیست حسگرها) و لایههای شیمیایی-سنتزی تقسیم نمود. بر این مبنا الکترودهای اصلاح شده را میتوان قسمت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، دومحدودهppm، )طیف، ۱H-NMR

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.