منابع و ماخذ پایان نامه دینامیکی

ترتیب زمان پاسخ حسگر شیمیایی را افزایش میدهد. به طور کلی حسگرها ناحیه دینامیکی محدودی از غلظت آنالیت را در بر میگیرند. یک روش که میتواند این ناحیه دینامیکی را افزایش دهد استفاده از چندین حسگر میباشد که هر کدام گستره متفاوتی از آنالیت را اندازهگیری میکنند [۴۸].

۱-۲۱- قواعد حسگری در حسگرهای نوری بر پایه جذب
خاصیت

پاسخی بگذارید