منابع و ماخذ پایان نامه شناساگرهای، میکند).، اندازهگیریها، آشکارسازی
آذر 14, 1397 Comments..0

مواد باندهای جذبی مخصوص به خود را دارند، هنگامی که با یک واکنشگر مناسب برهمکنش نمایند مقدار جذب و ناحیه جذبی آنها میتواند تغییر کند و اختلاف جذب آنها به عنوان یک شاخص جهت بررسی میتواند آشکارسازی شود (به عنوان مثال شناساگرهای اسید و باز بسته به غلظت یون هیدرونیوم، شدت و موقعیت باند جذبی آن تغییر میکند). اگر اندازهگیریها بر اساس

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.