منابع و ماخذ پایان نامه مدوله، پیچیدهتر، کردن۷۲،

تاریک استفاده کرد و یا از مدوله کردن۷۲ سیگنال نوری به منظور جداسازی آن از نورهای محیطی بهره برد. در این مورد دتکتور هم باید به سیستم مدوله شده پاسخ دهد و بدین ترتیب دستگاه پیچیدهتر میشود. همچنین پایداری در زمان زیاد میتواند از جمله مشکلاتی باشد که در استفاده برخی از حسگرهای نوری با آن مواجه هستیم زیرا در انواع زیادی از

پاسخی بگذارید