منابع و ماخذ پایان نامه مرتفع، شناساگر، نورتخریب۷۳، شناساگرهایی
آذر 14, 1397 Comments..0

حسگرهای نوری شناساگرهایی استفاده میشود که میتواند تحت تأثیر نورتخریب۷۳ و یا نشت۷۴ از روی حسگر قرار گیرد. این مسائل میتوانند تا حدودی با استفاده از نسبتگیری سیگنال در دو طول موج مرتفع شود.
از آنجائیکه شناساگر شیمیایی و آنالیت در دو فاز متفاوت قرار دارند، در نتیجه مرحله انتقال جرم نیاز به دسترسی به تعادل شیمیایی دارد که بدین

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه صفحهای، نمیباشند.، مزاحمتهای، انعطافپذیر

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.