منابع و ماخذ پایان نامه معایبی، سیگنالهای، نمیباشد.، آنالیتهای

محلول نمونه انجام دهند. حسگرهای گرمایی میتوانند برای آنالیتهای شیمیایی یا بیولوژیکی توسعه پیدا کنند که در آنها وسایل حسگری در دسترس و یا مناسب نمیباشد. علیرغم مزایای متعدد حسگرهای نوری معایبی هم دارند، از جمله نور محیط اطراف میتواند در اندازهگیری سیگنالهای نوری ایجاد مزاحمت کند. از این رو این حسگرها را یا باید در محیطی کاملاً

پاسخی بگذارید