منابع و ماخذ پایان نامه نشود،، واکنشگر، پیچیدهتر، k
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

در این فرمول R میزان انعکاس از سطحی با ضخامت بسیار کم میباشد و k مقدار ثابتی است که به ضرایب جذبی و انعکاسی بستگی دارد. اگر ضخامت نمونه به صورت بینهایت در نظر گرفته نشود، آنگاه پراکندگی و انتقال از نمونه باید اندازهگیری شود و ارتباط بین انعکاس و بدین ترتیب غلظت آنالیت پیچیدهتر میشود.
در یک حسگر نوری هنگامی که یک واکنشگر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد ساده سازی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.