منابع و ماخذ پایان نامه پتانسیومتری، غیرمتقارن، انتخابگر، pH.

دسته حسگرهای پتانسیومتری متقارن و غیرمتقارن تقسیم میشوند. حسگرهای پتانسیومتری متقارن در واقع همان الکترودهای کلاسیک و اولیه یونگزین میباشند که شامل یک غشاء بوده و بین دو محلول حاوی یون قرار گرفته است، مانند الکترود انتخابگر pH. حسگرهای پتانسیومتری غیرمتقارن در واقع همان حسگرهای پتانسیومتری متقارن در اندازههای کوچک هستند. در این

پاسخی بگذارید