منابع و ماخذ پایان نامه پتانسیومتری، قدیمیترین، ۱-۱۹-۳-۱-، یونگزین،

۱-۱۹-۳-۱- حسگرهای پتانسیومتری
الکترودهای یونگزین، بزرگترین و قدیمیترین دسته حسگرهای شیمیایی هستند. حسگرهای پتانسیومتری، شبیه سایر سیستمهای پتانسیومتری در شرایط جریان صفر عمل میکنند. از این حسگرها برای اندازهگیری گونههای مختلف از قبیل یونهای فلزات سنگین [۴۶] استفاده شده است. حسگرهای پتانسیومتری بر اساس ساختمان خود به دو

پاسخی بگذارید