منابع و ماخذ پایان نامه پتانسیومتری، قدیمیترین، ۱-۱۹-۳-۱-، یونگزین،
آذر 14, 1397 Comments..0

۱-۱۹-۳-۱- حسگرهای پتانسیومتری
الکترودهای یونگزین، بزرگترین و قدیمیترین دسته حسگرهای شیمیایی هستند. حسگرهای پتانسیومتری، شبیه سایر سیستمهای پتانسیومتری در شرایط جریان صفر عمل میکنند. از این حسگرها برای اندازهگیری گونههای مختلف از قبیل یونهای فلزات سنگین [۴۶] استفاده شده است. حسگرهای پتانسیومتری بر اساس ساختمان خود به دو

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه پتانسیومتری، غیرمتقارن، انتخابگر، pH.

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.