منابع و ماخذ پایان نامه یونگزین، (ISFET)،، ترانزیستورهای، زیستحسگرهای
آذر 14, 1397 Comments..0

دسته از حسگرهای پتانسیومتری، یک طرف از غشاء حساس به گونه مورد نظر در تماس با یک فاز جامد بوده و طرف دیگر آن در معرض محلول مورد اندازهگیری قرار میگیرد. این حسگرها شامل ترانزیستورهای اثر میدان یونگزین (ISFET)، حسگرهای هیبریدی و همچنین زیستحسگرهای پتانسیومتری میباشند.

۱-۱۹-۳-۲- حسگرهای آمپرومتری
قدیمیترین حسگر

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.