منابع پایان نامه ارشد با موضوع آسیب عضلانی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

منجر به شکستگی اندام فوقانی یا آسیب عضلانی شود
o نداشتن سابقه جراحی در اندام فوقانی
o تکمیل فرم رضایت نامه شرکت در آزمون

۳-۲-۳- شرایط اختصاصی عضویت در گره شانه نرمال
پارگی هر واحد عضلانی-تاندونی همراه با درد، ضعف، ناتوانی و یا ترکیبی از این عوامل است
که در این مورد آزمایشات وجود دارد شامل:
۱- آزمون بلند کردن
۲- تاخیر در

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان NHحلقه، همپوشا، ۱۳/۲، پروتونهای

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.