منابع پایان نامه ارشد با موضوع افراد مبتلا

تا حدی بین فلکشن و آبداکشن قرار میگیرد و آزمودنی در مقابل مقاومت الویشن بازو را انجام میدهد (شکل۳-۳). این وضعیت باعث میشود برجستگی بزرگ به قوس آخرومی برخورد کند که منجر به ایجاد درد در افراد مبتلا به ضایعات برخوردی میشود. این وضعیت همچنین باعث ایجاد درد در افراد با سایر شرایط مشکلات شانه میشود از جمله: سفتی شانه (جزئی)، ناپایداری

پاسخی بگذارید