منابع پایان نامه ارشد با موضوع تستهای، EC، FC، شواهدEmg
آذر 14, 1397 Comments..0

استفاده میشود (الن برکر ۲۰۰۴۹۱ ; براکنر ۲۰۰۷). با این حال نتایج Emg جاب و کلی دادههای کافی برای حمایت از تفکیک فعالیت عضله فوقخاری در تستهای FC و EC ارائه
نکرده اند.
در واقع شواهدEmg نشان میدهد که در تستهای FC و EC عضله دلتوئید بسیار فعال است و همین طور علاوه بر عضله فوقخاری، تحتکتفی (تونزند و همکاران ????، بیچرو

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون چندگانه، رگرسیون

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.