منابع پایان نامه ارشد با موضوع تستهای، EC، FC، ۱۹۹۹).
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

میتواند به عنوان معیاری برای تفسیر این دو تست استفاده شود. هر دو تست در تشخیص درد معادل هستند اما با توجه به افزایش تحریک درد در تست Full can ، ممکن است کاربرد کلینیکی بیشتری داشته باشد(ایتو ۱۹۹۹).
بعد از آن در این راستا برای تعیین اعتبار آزمون تستهای FC و EC یک مطالعه جامع از فعالیت Emg عضلات شانه در طی تستهای FC و EC انجام

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره nous، se، m'écrivais، écriv-ons

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.