منابع پایان نامه ارشد با موضوع تستهای، EC، FC، ۱۹۹۹).

میتواند به عنوان معیاری برای تفسیر این دو تست استفاده شود. هر دو تست در تشخیص درد معادل هستند اما با توجه به افزایش تحریک درد در تست Full can ، ممکن است کاربرد کلینیکی بیشتری داشته باشد(ایتو ۱۹۹۹).
بعد از آن در این راستا برای تعیین اعتبار آزمون تستهای FC و EC یک مطالعه جامع از فعالیت Emg عضلات شانه در طی تستهای FC و EC انجام

پاسخی بگذارید