منابع پایان نامه ارشد با موضوع جامعه آماری

این فصل جامعه آماری، چگونگی انتخاب آزمودنیها، روش اجرای تحقیق، معرفی ابزارها و وسایل اندازه گیری و روشهای آماری مورد استفاده در تجزیه وتحلیل استفاده ارائه گردیده است.
۳-۲- روش اجرای تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی و آزمایشگاهی است.
۳-۲-۱- جامعه آماری و شیوه گزینش نمونهها
از بین ۲۰ نفر داوطلب با انجام معاینات عمومی ۱۲ نفر را که

پاسخی بگذارید