منابع پایان نامه ارشد با موضوع جامعه آماری
آذر 14, 1397 Comments..0

این فصل جامعه آماری، چگونگی انتخاب آزمودنیها، روش اجرای تحقیق، معرفی ابزارها و وسایل اندازه گیری و روشهای آماری مورد استفاده در تجزیه وتحلیل استفاده ارائه گردیده است.
۳-۲- روش اجرای تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی و آزمایشگاهی است.
۳-۲-۱- جامعه آماری و شیوه گزینش نمونهها
از بین ۲۰ نفر داوطلب با انجام معاینات عمومی ۱۲ نفر را که

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان انتقالها، ، ترمهای، پیکها

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.