منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، قدامی،، دلتوئید، گشتاوری

در هر سه وضعیت فعالیت عضله فوقخاری (۶۲% حداکثر انقباض ارادی) با همدیگر تفاوت معنا داری نداشت اما در وضعیت Full can میزان فعالیت سایر عضلات کمتر بود.(رینولد۹۴ ۲۰۰۷).
همینطور راکسون و همکارانش بازوی گشتاوری عضلات فوقخاری ، دلتوئید قدامی، میانی و خلفی را در سه وضعیت استخوان بازو و کتف مقایسه کردند شامل:۱) آبداکشن ۹۰ درجه بدون چرخش

پاسخی بگذارید