منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، تحتخاری، ۲۰۰۸).، است(کریگ

عضله فوقخاری و تحتخاری به ترتیب چرخش دهنده داخلی و خارجی هستند(کرنبرگ۱۹۹۰). در مطالعه دیوید۹۶و همکارانش اظهار کردند که عضله فوقخاری یک عضله پایدار کننده است(فالو ۲۰۰۵).
و کریگ و همکارنش با بررسی این دو وضعیت چرخش داخلی و خارجی بازو اظهار کردند که فعالیت عضله فوقخاری در وضعیت چرخش داخلی و خارجی تقریبا یکسان است(کریگ ۲۰۰۸).
بررسی

پاسخی بگذارید