منابع پایان نامه ارشد با موضوع گشتاوری، فوقخاری، راکسون، بود(

نسبت بازوی گشتاوری فوقخاری/دلتوئید در وضعیت استارتر بزرگتر بود بنابراین وضعیت استارتر را به عنوان بهترین وضعیت برای تفکیک عضله فوقخاری معرفی کرده است چون نسبت بازوی گشتاوری عضله فوقخاری به سایر عضلات از دو وضعیت دیگر بزرگتر بود( راکسون ۲۰۰۹۹۵).
در مورد نقش این عضله همچنین مطالعاتی صورت گرفت که کرونبرگ و همکارانش بیان کردند که

پاسخی بگذارید