منابع پایان نامه ارشد با موضوع FC، EC، Full، فوقخاری

آزمایشها نمیتواند به طور انتخابی عضله فوقخاری را فعال کند و FC و EC هم نباید به عنوان یک تست قطعی آسیب فوقخاری تفسیر شود، هرچند که وضعیتهای FC و EC میتواند برای تقویت همزمان عضلات شانه مفید باشد (کریگ و بوچرا۹۳ ۲۰۰۸).
توسط رینولد و همکارانش سه وضعیت Full cant ،Empty can ، و Full can در وضعیت دمر را بررسی شد که اظهار کردند که

پاسخی بگذارید