منابع پایان نامه ارشد با موضوع Mean±، سن(سال)، وزن(کیلوگرم)، قد(متر)

دارای شانه نرمال بودند و بین ۲۷-۲۳ سال سن داشتند انتخاب شدند. این معاینات شامل برسی عدم افتادگی شانه (بیش از ۲سانتیمتر) عدم ناهنجاری در ستون فقرات و تمامیت (سلامت) عضلات کتف آنها با چند آزمون که در ادامه خواهد آمد بررسی شدند.

جدول۱-۳ مشخصات آزمودنیها
قد(متر)
Mean± SD
سن(سال)
Mean± SD
وزن(کیلوگرم)
Mean± SD
میزان

پاسخی بگذارید