منابع پایان نامه درمورد …، دما،، ۶۸،، ۶۹،۷۰

حرکتی برای فشارهای جزیی ۵/۰ بار در نظر گرفته شده یعنی مقادیر مشخص ۵/۰، ۱، ۵/۱، ۲ … ۵ بار به عنوان مقادیر فشار آند و فشار کاتد وارد جدول Lookup Table شده است و همچنین با تقسیم بازه دما به ۱۲ قسمت و در نظر گرفتن گام ۱ درجه سانتی گراد برای دما، مقادیر ۶۸، ۶۹،۷۰ و … ۸۰ درجه سانتی گراد در جدول فوق وارد شده است. حال نوبت آن است به

پاسخی بگذارید