منابع پایان نامه درمورد ساده سازی
آذر 14, 1397 Comments..0

آزمایشات عملی در دمای ثابت oC60 و فشار متغیر

مقایسه نشان می دهد حل تحلیلی به علت در نظر گرفتن برخی فرضهای ساده کننده و ساده سازی در معادلات، نسبت به واقعیت مقداری اختلاف ولتاژ دارد.
پس از اعتبار سازی به نرم افزار تدوین شده در گروه پیل سوختی دانشگاه، نرم افزار پیل سوختی تدوین شده بعنوان مدلسازی قابل ارایه و معتبر، توانایی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ایران،، وحشرهکشها، ومواد، نمایندکه

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.