منابع پایان نامه درمورد ساده سازی

آزمایشات عملی در دمای ثابت oC60 و فشار متغیر

مقایسه نشان می دهد حل تحلیلی به علت در نظر گرفتن برخی فرضهای ساده کننده و ساده سازی در معادلات، نسبت به واقعیت مقداری اختلاف ولتاژ دارد.
پس از اعتبار سازی به نرم افزار تدوین شده در گروه پیل سوختی دانشگاه، نرم افزار پیل سوختی تدوین شده بعنوان مدلسازی قابل ارایه و معتبر، توانایی

پاسخی بگذارید